producent reklam neonowych warMAX

Obsługa klienta

pon.-pt. 7:30 – 16:00

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW
obowiązujące w Warmax
od dnia 01 stycznia 2021 roku

1. Przedmiotem niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW jest określenie warunków sprzedaży i dostaw wyrobów oferowanych przez Warmax, zwanych dalej przedmiotem umowy. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW kształtują treść stosunku prawnego łączącego Warmax i Zamawiającego.

2. Zawarcie umowy następuje na zasadach określonych poniżej.

3.1. Przed zawarciem umowy, Zamawiający kieruje do Warmax zapytanie o wykonanie transakcji w formie pisemnej lub e-mailowej które powinno zawierać w szczególności przedmiot zamówienia oraz oczekiwany termin realizacji.

3.2. Do celów przygotowania oferty o której mowa w ust. 4, Warmax w drodze pisemnej lub e-mailowej korespondencji może żądać od Zamawiającego następujących danych:

a) szczegółowe dane przedmiotu zamówienia, w szczególności rodzaj, ilość, wymiary;

b) firmę (nazwę) i adres siedziby Zamawiającego, a w przypadku osób fizycznych należy podać pełne imię i nazwisko oraz nazwę, pod jaką prowadzona jest działalność gospodarcza;

c) adres siedziby Zamawiającego, a w przypadku osób fizycznych należy podać adres, pod jakim prowadzona jest działalność gospodarcza oraz adres zamieszkania;

d) NIP, numer telefonu, adres poczty elektronicznej Zamawiającego;

e) imię, nazwisko, numer telefonu i adres poczty elektronicznej osoby wskazanej do kontaktów.

3.3. Jeżeli zapytanie składają przedsiębiorcy działający w oparciu o umowę spółki cywilnej, Warmax może żądać wskazania informacji o jakich mowa w ustępie 3.2. litera a, b oraz numeru NIP każdego wspólnika spółki cywilnej.

3.4. Przyjmuje się, że osoba wskazana przez Zamawiającego do kontaktów jest umocowana przez Zamawiającego do składania oświadczeń woli, oświadczeń wiedzy dotyczących umowy, w tym zawarcia, zmiany, uszczegółowienia, odstąpienia, rozwiązania umowy oraz do odebrania przedmiotu zamówienia.

3.5. Oświadczenia oraz korespondencja prowadzona przez Strony zgodnie z pkt 3.1.-3.3. nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i jest uznawane za zaproszenie do negocjacji.

4. Po zakończeniu uzgodnień pomiędzy stronami o których mowa w pkt 3.1.-3.3., w tym po otrzymaniu od Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji, Warmax składa Zamawiającemu ofertę formie pisemnej lub e-mailowej która zawiera w szczególności następujące elementy i informacje:

a) przedmiot zamówienia, termin realizacji liczony zgodnie z ust. 16 i cenę;

b) dane Zamawiającego o których mowa w ust. 3 lit b-e),

c) datę sporządzenia oferty.

Do zawarcia umowy konieczne jest zaakceptowanie tego dokumentu przez Zamawiającego.

4.1. Oferta Warmax jest ważna w terminie 30 dni od dnia jej wysłania Zamawiającemu, chyba że z treści oferty wynika co innego.

5. Umowa na realizację przedmiotu umowy zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Warmax potwierdzonej przez Zamawiającego oferty o której mowa w ust. 4. Zamawiający potwierdzi ofertę składając poniżej jej treści podpis lub wyrażając akceptację Zamawiającego lub osoby działającej w jego imieniu.

6. Przyjęcie oferty przez Zamawiającego dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nowe zapytanie o wykonanie transakcji o którym mowa w ust. 3.1.

7. Do zawierania umów w oparciu o niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW wyłączone jest stosowanie art. 681 oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

8. Zmiana zawartej umowy, uzupełnienie zawartej umowy, rozwiązanie zawartej umowy wymagają oświadczeń stron w formie pisemnej lub e-mailowej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od zawartej umowy, a także złożenie przez stronę oświadczenia, że nie spełni świadczenia wymagają złożenia oświadczenia w formie pisemnej lub e-mailowej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

9. Warmax w drodze jednostronnej zmiany Umowy ma prawo zmniejszyć ilość przedmiotu umowy łącznie nie więcej niż w +/- 2% (pow. 500 egz. +/- 1%). Zmiana umowy w powyższym zakresie nie wymaga podania przyczyn oraz nie powoduje powstania obowiązku zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania umowy przez Warmax.

10. Zamawiający złoży Warmax prawidłowe i ostateczne informacje i materiały, konieczne do wykonania przedmiotu umowy, jakie, zgodnie z umową, dostarczyć powinien Zamawiający (np. projekty, logotypy, matryce, gotowe druki). Jeżeli elementem przedmiotu umowy ma być kolorowa folia lub inny element konfekcji (drukowany lub malowany), Zamawiający wybierze z wzornika kolorów Warmax lub numery kolorów Pantone, CMYK, RAL stosowane przez Zamawiającego; w przypadku przesłania gotowego projektu elementu przedmiotu umowy, Zamawiający złoży ten gotowy element w tzw. plikach zamkniętych (najlepiej pełnowartościowy PDF) lub w krzywych (CDR, EPS, DWG, DXF).

11. W oparciu o informacje i materiały, o jakich mowa w ustępie 10 powyżej Warmax przygotuje i doręczy Zamawiającemu, za pomocą poczty elektronicznej e-mail, graficzne projekty techniczne oraz wizualizacje przedmiotu umowy.

12. Zamawiający lub osoba, o jakiej mowa w ustępie 3.2 litera e powyżej, mogą zgłaszać uzasadnione uwagi do projektów graficznych, co do ich poprawnego wykonania.

14. Akceptacja projektów wskazanych w ustępie 11 powyżej (w tym projektów wykonanych w wyniku składu i korekty) dokonana być powinna poprzez oświadczenie Zamawiającego w formie pisemnej lub e-mailowej.

15. Warmax przystąpi do wykonywania przedmiotu danej umowy po otrzymaniu od Zamawiającego lub osoby, o jakiej mowa w ustępie 3.2 litera e powyżej, akceptacji, w formie przewidzianej postanowieniami niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, wszystkich informacji (ostatecznych) materiałów i koncepci, koniecznych do wykonania całego przedmiotu danej umowy, jakie powinien wykorzystać Warmax, w szczególności po zaakceptowaniu materiałów, projektów graficznych (w tym projektów wykonanych w wyniku składu i korekty), w przypadkach, o jakich mowa w ustępie 12, zaakceptowanych produkcji próbnych.

16. Termin wykonania umowy przez Warmax ustalony zostanie indywidualnie i liczony będzie od dnia opłacenia faktury proformy 100% pod rygorem opłaty przez Zamawiającego w Warmax
Termin końcowej realizacji i finalizacji liczony będzie od momentu złożenia przez Zamawiającego do Warmax oświadczenia o zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatniego materiału, projektu, koniecznego do wykonania przedmiotu danej umowy.

17. Zamówienie uważa się za wykonane z chwilą ukończenia przedmiotu zamówienia przez Warmax w miejscu wykonania umowy, określonym zgodnie z postanowieniami ustępu 21 i jeżeli miejscem wykonania umowy jest siedziba Warmax, poinformowania o tym Zamawiającego.

18. Zamawiający zapłaci Warmax cenę brutto określoną w oparciu o ceny netto wskazane w ofercie Warmax. Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty ceny brutto. Warmax doliczy podatek od towarów i usług VAT, według stawki obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego.

19. Zamawiający zapłaci Warmax cenę w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury podatku od towarów i usług VAT, lub faktury proformy chyba że ustalony został inny termin.

20. Warmax będzie uprawniony do otrzymania ceny, jeżeli nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn dotyczących Zamawiającego. W przypadku braku po stronie Zamawiającego współdziałania Warmax uprawniona będzie do wyznaczenia Zamawiającemu odpowiedniego terminu do podjęcia takiego współdziałania. W przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu Warmax uprawniona będzie do odstąpienia od umowy.

21. Miejscem wykonania umowy – wydania przedmiotu umowy – jest siedziba Warmax; strony mogą zmienić miejsce wykonania umowy przez Warmax w formie pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony ustalą, że koszty przewozu (transportu) przedmiotu umowy do miejsca innego niż siedziba Warmax, to w razie wątpliwości przyjmuje się, że strony nie dokonały zmiany miejsca wykonania umowy przez Warmax i miejscem tym pozostaje siedziba Warmax.
W takim przypadku zastosowanie znajdą postanowienia art. 544 § 1 Kodeksu cywilnego.

22. Warmax zastrzega sobie prawo do wykorzystania wykonanego przedmiotu umowy (tj. wyrobów zawierających logotyp, firmę, znak towarowy, projekty autorskie) w celu promocji swoich usług i asortymentu, chyba że strony, w formie pisemnej lub e-mailowej pod rygorem nieważności, postanowią inaczej.

23. Potwierdzenie przez Zamawiającego oferty o której mowa w ust. 4. stanowi jednocześnie oświadczenie Zamawiającego, że jest uprawniony do korzystania z materiałów, logotypów jako przedmiotów praw własności intelektualnej, w szczególności praw własności przemysłowej oraz praw autorskich na polach eksploatacji koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający upoważnia Warmax do nieodpłatnego korzystania z tych materiałów, logotypów w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu umowy, w szczególności do wprowadzenia do pamięci komputera, zwielokrotnienia, umieszczenia na przedmiocie umowy, a także dla celu wskazanego w ustępie 24 powyżej do wykonania przedmiotu. Zamawiający zwolni Warmax z wszelkich roszczeń, naprawi każdą szkodę, jaką Warmax poniesie w przypadku, gdy Zamawiający nie będzie uprawniony do korzystania ze wskazanych powyżej przedmiotów praw autorskich.

24. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zbadać przedmiot zamówienia w sposób należyty i właściwy dla przedmiotu zamówienia oraz dokonać wszelkich czynności koniecznych dla ustalenia ewentualnej odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę przedmiotu zamówienia.

25. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym przedmiocie umowy, Zamawiający prześle w formie pisemnej lub e-mailowej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności, reklamację oraz zdjęcia wadliwego przedmiotu umowy. Warmax zobowiązany będzie odpowiedzieć na reklamację w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania pisma i reklamowanego przedmiotu. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi na reklamację we wskazanym terminie oznaczać będzie uznanie reklamacji, co do jej przedmiotu, zakresu oraz wybór, w rozumieniu ustępu 28, zaproponowanego przez Zamawiającego, sposobu załatwienia reklamacji.

26. Warmax zobowiązuje się, według swego wyboru, usunąć zgłoszone wady lub wymienić przedmiot wadliwy na nowy, wolny od wad albo zaproponować Zamawiającemu obniżenie ceny, w stosunku odpowiednim do wad przedmiotu umowy. Warmax zobowiązuje się pokryć koszt przesyłania przez Zamawiającego wadliwych przedmiotów umowy bądź odbierze je osobiście, a w przypadku gdy załatwienie reklamacji polegać będzie na wykonaniu nowych lub usunięciu wad egzemplarzy Warmax zobowiązuje się dostarczyć nowe lub poprawione egzemplarze przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie 21 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Jeżeli Warmax zaproponuje Zamawiającemu obniżenie ceny, to z chwilą złożenia takiego oświadczenia Zamawiającemu, cena ulegnie zmniejszeniu o kwotę wskazaną przez Warmax, chyba że z oświadczenia Warmax będzie wynikać co innego. Jeżeli kontrahent dokonał już zapłaty ceny to Zamawiającemu będzie przysługiwać w takim przypadku roszczenie o zwrot odpowiedniej części ceny bądź zrabatowanie o ten koszt kolejnych zamówień.

27. Wady stwierdzone przy odbiorze wyrobów i zgłoszone do reklamacji nie mogą dotyczyć uchybień, które mogły być wykryte przez Zamawiającego podczas odbierania, montażu materiałów, a mimo to nie zostały zgłoszone.

28. Warmax zastrzega, iż nie będzie badać otrzymanych od Zamawiającego materiałów do wykonania przedmiotu, w szczególności materiałów, o jakich mowa w ustępie 10, oraz treści w nich zawartych ani pod względem formalnym, ani jakościowym, ani merytorycznym i wyłącza wobec tego swoją odpowiedzialność z powodu wad i błędów w przedmiotach, które wynikną z dostarczonych przez Zamawiającego materiałów. Warmax Zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o wadach i błędach materiałowych które mają zostać wykorzystane do produkcji przedmiotu.

29. Bez uszczerbku dla postanowień zdania 2. i zdania 3. poniżej, Warmax odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminu gwarancyjnego ustalonego z Zamawiającym od dnia wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu. Zgłoszenie wad nastąpić powinno, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, przy odbiorze przedmiotu umowy. Inne wady zgłaszane mogą być, pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi, w terminie jednego miesiąca od dnia wydania przedmiotu umowy, z zachowaniem procedury reklamacyjnej określonej powyżej.

30. Postanowienia ustępów 25-29 modyfikują regulacje dotyczące rękojmi, zawarte w Kodeksie cywilnym, a w zakresie nieuregulowanym w tych ustępach zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. Postanowienia ustępów 25-29 znajdą odpowiednie zastosowanie do rękojmi za wady prawne.

31. Katalog, ani jakiekolwiek inne oświadczenia, materiały Warmax nie mogą być traktowane i nie będą stanowić publicznych zapewnień Warmax, co do właściwości przedmiotu umowy. Niniejszy dokument, ani jakiekolwiek inne materiały Warmax nie zawierają oświadczeń gwarancyjnych Warmax, chyba że Warmax w sposób wyraźny złoży takie oświadczenia.

32. Przygotowany przez Warmax projekt przedmiotu umowy nie może być przedmiotem reklamacji z tytułu wad.

33. Jeżeli Warmax dopuści się zwłoki w wykonaniu umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym ustępie. Prawo do odstąpienia od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu tylko wówczas, jeżeli wyznaczy Warmax, pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub e-mailowej, dodatkowy termin na wykonanie umowy, nie krótszy niż 5 dni roboczych (termin ten liczony będzie od chwili doręczenia Warmax złożonego w odpowiedniej formie oświadczenia o wyznaczeniu dodatkowego terminu) i jeżeli Warmax w wyznaczonym terminie nie wykona umowy. Jeżeli Warmax dopuści się zwłoki tylko co do części świadczenia, uprawnienie do odstąpienia od umowy ogranicza się tylko do tej części. Postanowienia niniejszego ustępu modyfikują i uszczegóławiają postanowienia art. 491 Kodeksu cywilnego. Wyłączone zostaje zastosowanie postanowień art. 479 oraz 492 zdanie 2. Kodeksu cywilnego. Opóźnienie Warmax nie może zostać uznane za oświadczenie, że Warmax nie spełni świadczenia.

34. Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu umowy przez Warmax, w wysokości 0,2% ceny netto za wykonanie przedmiotu danej umowy; jeżeli Warmax pozostawać będzie w zwłoce z wykonaniem części przedmiotu danej umowy to kara umowna liczona będzie od ceny netto tej części przedmiotu danej umowy, z jakiej wykonaniem Warmax pozostawać będzie w zwłoce.

35. Odpowiedzialność odszkodowawcza Warmax z tytułu niewykonania oraz nienależytego wykonania umowy, w tym także odpowiedzialność oparta o karę umowną, ograniczona zostaje do wysokości ceny za wykonanie przedmiotu danej umowy. Warmax nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utracone korzyści, które mogą być następstwem nienależytego wykonania przez Warmax jakiejkolwiek umowy.

36. Jeżeli Zamawiający opóźni się z zapłatą ceny lub jakichkolwiek kwot należnych Warmax wynikających z jakichkolwiek umów, do których znajdą zastosowanie niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, to wszystkie roszczenia Warmax wynikające z umów łączących Warmax z Zamawiającym, staną się natychmiast wymagalne, a Warmax może powstrzymać się, do dnia uregulowania płatności, z produkcją,wydaniem Zamawiającemu przedmiotu jakiejkolwiek umowy łączącej Warmax z Zamawiającym. Powstrzymanie się przez Warmax z produkcją,wydaniem Zamawiającemu przedmiotu umowy nie będzie stanowiło przypadku zwłoki Warmax w wykonaniu umowy ani też podstawy do powstrzymywania się przez Zamawiającego ze spełnieniem jakiegokolwiek świadczenia wobec Warmax; postanowienia niniejszego ustępu nie wyłączają innych uprawnień Warmax, w szczególności nie wyłączają prawa do żądania odsetek za czas opóźnienia.

37. Niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i są integralną częścią umowy.

38. Przelew wierzytelności służącej Zamawiającemu wobec Warmax jest wyłączony, chyba że Warmax wyrazi zgodę na taki przelew, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

39. Ewentualne spory wynikające z umów, do których zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Warmax. Siedziba Warmax stanowi miejsce wykonania zobowiązania w rozumieniu art. 7 pkt. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, a także art. 5 pkt. 1) Konwencji o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych sporządzonej w Lugano dnia 30 października 2007 roku. Spory, jakie mogą wyniknąć ze stosunków prawnych, do jakich zastosowanie znajdą niniejsze OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW, rozstrzygane będą przez sądy Rzeczypospolitej Polskiej; sądy te będą posiadały jurysdykcję wyłączną, z tym zastrzeżeniem, że Zamawiający może zostać pozwany także przed sądy państwa, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

40. O odwołaniu umocowania, o jakim mowa w ustępie 3 litera e zdanie 2. lub w ustępie 3.2. powyżej lub jego zmianie Zamawiający niezwłocznie powiadomi Warmax w formie pisemnej lub e-mailowej.

41. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie w formie pisemnej lub e-mailowej Warmax o zmianie adresu siedziby. Zaniedbanie wskazanego powyżej obowiązku spowoduje, że wszelkie doręczenia dokonane na adres wskazany uprzednio pozostaną skuteczne.

42. Projekty przedmiotu umowy stanowią utwór chroniony postanowieniami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z tego utworu, w szczególności wykonanie przedmiotu w innej firmie niż Warmax w oparciu o projekt wykonany przez Warmax wymaga zgody Warmax.

43. W rozumieniu niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW dla zachowania formy pisemnej wystarczy zachowanie warunków określonych w art. 78 Kodeksu cywilnego. Dla zachowania formy pisemnej wystarcza także przekazanie oświadczenia (w tym oświadczenia woli) faksem lub przesłanie pocztą elektroniczną (e-mail) bez opatrywania tego zamówienia, oferty, dokumentu lub oświadczenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą formy pisemnej zastrzeżonej w niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW pod rygorem nieważności. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia Zamawiającego o potwierdzeniu oferty, o jakim mowa w ustępie 5, wystarczy zachowanie warunków opisanych w zdaniu 1 powyżej lub zdaniu 2 powyżej, dla zachowania formy pisemnej wystarczy także złożenie podpisu pod tym dokumentem, a następnie przesłanie tego dokumentu faksem lub przesłanie zeskanowanego dokumentu pocztą elektroniczną (e-mail) bez opatrywania tego oświadczenia (dokumentu) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

44. Informacje zawarte w projektach będących przedmiotem umowy, w szczególności dane informacyjne (np. wymiary, grafiki), są aktualne na dzień wykonania przedmiotu.

45. Za dni robocze uznaje się wszystkie dni tygodnia za wyjątkiem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej.

46. Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW stosuje się odpowiednio do umowy także w przypadku jej zawarcia w drodze negocjacji, jeżeli strony w trakcie negocjacji nie postanowiły inaczej.

47. Katalog i wszelkie materiały reklamowe nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert lub do prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia umowy.

48. Zamawiający, będący osobą fizyczną, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Warmax danych osobowych podanych przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Warmax następujących danych osobowych:

a) imion i nazwisk,
b) adresu zamieszkania,
c) adresu prowadzenia działalności gospodarczej,
d) adresów elektronicznych, w szczególności adresów poczty elektronicznej,
e) numerów telefonów,
f) numerów NIP, REGON.

49. Zamawiający nie pozostaje zobowiązany do podania danych osobowych i do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, z tym jednak zastrzeżeniem, że brak zgody na podanie tych danych i ich przetwarzanie uniemożliwia zawieranie umów.

50. Dane osobowe Zamawiającego są przetwarzane przez Warmax w Warszawie, przy ulicy Grochowska 301/305.

51. Warmax przetwarza dane osobowe w celu:
a) zawierania i wykonywania z Zamawiającym umów,
b) ujawniania zawartych umów w odpowiednich księgach i dokumentach,
c) składania Zamawiającemu informacji handlowych, ofert, zaproszeń do składania ofert i innymi akcjami marketingowymi Warmax
52. Zamawiającemu przysługuje prawo do:
a) dostępu do danych osobowych Zamawiającego – w siedzibie Warmax,
b) poprawiania danych osobowych Zamawiającego, w siedzibie Warmax osobiście lub poprzez
złożenie pisemnych oświadczeń,
c) usunięcia danych osobowych Zamawiającego, z tym zastrzeżeniem, że Warmax uprawniony będzie do dalszego przetwarzania danych osobowych Zamawiającego, jeżeli będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Warmax, a w szczególności dla wykonania lub dochodzenia przymusowego wykonania zawartych umów oraz ich ujawnienia w odpowiednich księgach i dokumentach.

53. Postanowienia niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW zostały przygotowane dla Zamawiających niebędących konsumentami.

54. Zamawiający wyraża zgodę na:
a) przesyłanie Zamawiającemu informacji handlowej Warmax (informacji służącej do promowania towarów, usług lub wizerunku Warmax) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
b) używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego Warmax
55. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I DOSTAW, a także postanowieniami umowy, stosuje się prawo polskie, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

56. Do kształtowania treści stosunku prawnego w zakresie sprzedaży i dostaw wyrobów oferowanych przez Warmax opartego na niniejszych OGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY I DOSTAW nie będą miały zastosowania wzorce umowne stosowane przez Zamawiającego, choćby zostały spełnione warunki określone w art. 384 kodeksu cywilnego. Ponadto, nie będą wiązać Warmax jakiekolwiek ogólne warunki umów (lub dokumenty o podobnym znaczeniu) doręczane przez Zamawiającego, a nawet mimo doręczenia, nie będą traktowane jak oferta.

57. Do stosunków prawnych opisanych powyżej nie znajdzie zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 roku.